Emplast - Rozwiązania i technologie PTS

61 826 62 58

Odnośnik do mapy

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Emplast Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 45/18 61-622 Poznań

2. Podstawę prawną oraz planowany okres przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy(zamówienia) - do czasu jej zrealizowania,

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, a także innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze danych osobowych z mocy prawa - do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych z mocy prawa,

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych związanego z przechowywaniem danych osobowych w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron - do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. 

3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 • bankom,

 • współpracującym z Administratorem danych:

  • podwykonawcom - w zakresie obsługi procesu sprzedaży i realizacji umowy

  • biurom księgowym - w celu realizacji transakcji,

  • kancelarii prawnej - w związku z ewentualnym rozwiązywaniem sporów,

  • serwisom informatycznym - do zapewnienia komunikacji elektronicznej z Państwem oraz archiwizacji informacji,

4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rodo@emplast.pl) lub telefonicznie.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia nam wykonywanie zawartej z Państwem umowy, bądź powzięcie czynności przed jej zawarciem.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

 

facebook
Industrial Frigo Industrial Frigo
Copyright © 2013-2022 - Emplast
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution